JS对象浅拷贝与深拷贝方法

JS 对象浅拷贝是将对象的属性和值复制出来给另一个对象,可能没有将对象的所有层级的属性复制,新对象的属性的引用地址可能与原对象相同。而深拷贝就是将对象完全复制一份,复制出来的对象与原对象具有相同层级的属性和值,并且新对象的属性拥有独立的引用地址。

假设声明以下对象:

var obj = {
 a: 1,
 b: 'abc',
 c: [1, 2, 3],
 d: {
  e: 4,
  f: 'efg',
  g: [4, 5, 6]
 }
}

1.通过循环遍历拷贝

var objCopy = {};

for (var k in obj) {
 objCopy[k] = obj[k];
}

2.使用 Object.keys 遍历拷贝

var objCopy = {};

Object.keys(obj).forEach(function(key) {
 objCopy[key] = obj[key];
});

3、使用 ES6 Object.assign() 方法拷贝

var objCopy = Object.assign({}, obj);

// 修改新对象的属性值
objCopy.a = 2;
objCopy.c.push(4);
objCopy.d.e = 5;

console.log(objCopy.a);
// > 2
console.log(obj.a);
// > 2
console.log(objCopy.c);
// > [1, 2, 3, 4]
console.log(obj.c);
// > [1, 2, 3, 4]
console.log(objCopy.d.e);
// > 5
console.log(obj.d.e);
// > 5

由上面的结果可见,通过 Object.assign() 方法只是拷贝了对象的第一层属性,并且对于新对象与原对象的属性的引用地址相同。

4.使用 JSON.parse(JSON.stringfy()) 拷贝

var objCopy = JSON.parse(JSON.stringfy(obj));

5.深拷贝/深克隆函数

function deepClone(obj) {
  var result;

  if (typeof obj !== 'object' || obj === null) {
    result = obj;
  } else {
    result = Array.isArray(obj) ? [] : {};

    for (var key in obj) {
      if (obj.hasOwnProperty(key)) {
        result[key] = deepClone(obj[key]);
      }
    }
  }

  return result;
}
此条目发表在JavaScript分类目录,贴了, , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。